wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI


Piotr Mosiek, Mirosław Radoła
W kręgu szkoły i środowiska. Wybrane konteksty relacyjne


rok wydania: 2021
stron: 193
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-92-2

spis treściRelacji szkoła - środowisko poświęcono już niejedną książkę, czy też artykuł. Okazuje się jednak, że są obszary, które były pomijane, marginalizowane lub też i takie, które wymagają nowego, odkrywczego spojrzenia ze względu chociażby na dynamiczny charakter przemian zachodzących wewnątrz zarówno szkoły i środowiska, jak i wzajemnych, niejednokrotnie bardzo złożonych, powiązań. Naprzeciw potrzebie takiego spojrzenia, i to wielowymiarowego, wychodzi książka Piotra Mośka i Mirosława Radoły zatytułowana "W kręgu szkoły i środowiska. Wybrane konteksty relacyjne". I właśnie podtytuł książki stanowi klucz do pełnego zrozumienia intencji jakimi kierowali się Autorzy wybierając do książki wcześniejsze swoje teksty - najczęściej zaktualizowane - jak i zamieszczając nowe, publikowane na prawach pierwodruku. I jak to ujmują, ze skromnością sami Autorzy, "prezentowane szkice są drobnym, acz swoistym świadectwem czasu i dokonujących się w oświacie zmian". Dodać należy, że są one nie tylko niezwykle ważnym i aktualnym świadectwem, ale i "komentarzem", co podkreśla w przedmowie do książki prof. Lech Witkowski ("W stronę myślenia relacyjnego o szkole"), i na co zwraca także uwagę w recenzji wydawniczej prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki, którzy rekomendują książkę Czytelnikom zainteresowanym kondycją szkoły i relacjami łączącymi tę instytucję ze środowiskiem, i to nie tylko lokalnym.

Warto w tym miejscu oddać głos Autorom książki:

"Tak samo jak zmienia się otaczająca rzeczywistość, jak transformuje przestrzeń normatywna, jak narasta wielowymiarowość przestrzeni oraz środowisk wychowawczych, jak adaptuje się do tego burzliwego otoczenia i przeobraża się współczesna szkoła - tak samo zmieniają się relacje zachodzące pomiędzy tą właśnie instytucją edukacyjną a środowiskiem jej funkcjonowania. Naszym zamiarem, podszytym głęboką świadomością o fragmentaryczności i niedoskonałości jego realizacji, było zaprezentowanie dynamiki zmian tych relacji, czasami też i względnie nowych przestrzeni, w jakich one zachodzą. Stąd też refleksje na temat: przeobrażeń normatywnych kształtujących szkołę teraźniejszości, szkołę wrażliwą na arytmię egzystencji społecznej jej uczniów, wrażliwą na wykluczenie i marginalizację społeczną oraz zdolną do niesienia wielowymiarowej pomocy; środowiskowych determinantów funkcjonowania szkoły oraz wpływu kapitału społecznego na uczniowskie osiągnięcia oraz wyniki egzaminów zewnętrznych (gimnazjalnych), stanowiących już dzisiaj swoiste wspomnienie i przebrzmiałe świadectwo quasi-reformy oświatowej ostatnich kilku lat; szkoły wiejskiej oraz jej roli i wpływu na codzienne funkcjonowanie społeczności lokalnej; czy wreszcie też - samorządowego partnerstwa edukacyjnego jako podstawowego czynnika rozwoju szkoły i jej środowiska, jako kluczowego mechanizmu dokonywanej modernizacji lokalnych środowisk człowieczej egzystencji."
27.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Michał Białkowski, dk. Waldemar Rozynkowski (red.)
Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II


rok wydania: 2021
stron: 338
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66-95-3

spis treściKsiążka "Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II", jak piszą we Wstępie jej Redaktorzy, ".powstawała przez kilka lat. Jej początki wiążą się z konferencją naukową , zorganizowaną przez Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu oraz Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej z okazji 40. rocznicy wyboru metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra Apostoła". Jej pokłosie zostało- istotnie wzbogacone przez opracowania autorstwa badaczy reprezentujących takie dyscypliny naukowe jak: filozofia, historia, nauki polityczne, teologia. Zostały one ujęte w dwie części - pierwszą poświęconą Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i drugą poświęconą Papieżowi Janowi Pawłowi II z uwzględnieniem również okresu sprzed pontyfikatu. W szczególny sposób odnotowano związki obu Mężów Kościoła z terenem obecnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Termin ukazania się publikacji drukiem, za sprawą jej Redaktorów naukowych - Michała Białkowskiego i dk. Waldemara Rozynkowskiego - nie jest przypadkowy, gdyż poprzedził szczególne wydarzenie, o znacznie szerszym wymiarze niż tylko religijny, za jakie niewątpliwie należy uznać beatyfikację Prymasa Tysiąclecia - kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Warto również odnotować, że książka została wzbogacona wyborem fotografii o charakterze wręcz unikatowym, bo użyczonym nie tylko przez archiwa diecezjalne, ale i pomniejsze instytucje kościelne oraz osoby prywatne.

Druk książki został sfinalizowany dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jej ostateczna postać jest efektem współpracy edytorskiej dwóch toruńskich oficyn: Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego i Wydawnictwa Edukacyjnego "AKAPIT".

Dystrybucja książki - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Jan Sebastian Meler
Wykonawcy wyroków śmierci w Polsce w XX wieku. Historia nieznana

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 406
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-06-8

spis treściKsiążka Jana Sebastiana Melera "Wykonawcy wyroków śmierci w Polsce w XX wieku. Historia nieznana", to książka, która nie tylko zainteresuje historyków i prawników. Na pewno sięgną po nią przedstawiciele i innych dyscyplin nauki: socjologii, pedagogiki penitencjarnej oraz psycholodzy i psychiatrzy interesujący się "mroczną" stroną ludzkiej osobowości. Co więcej, książka ta znajdzie szeroki odzew wśród czytelników niebędących naukowcami, ale pasjonujących się literaturą faktu, a i sensacji. I tu trzeba wskazać na trafność podtytułu książki, gdyż rzeczywiście dotyka ona historii nieznanych, często głęboko skrywanych za przeróżnymi klauzulami typu "tajne przez poufne", o których do niedawna nie tylko, że nie wolno było pisać, ale i nie wypadało zajmować opinii publicznej. Autor tej, niewątpliwie naukowej monografii, w przystępny sposób prowadzi czytelnika przez dzieje katowskiej profesji poczynając od ginącego w mrokach średniowiecza urzędu kata, poprzez okres zaborów, aby już w zasadniczy sposób skoncentrować się - zgodnie z poczynioną w tytule zapowiedzią - na okresie II Rzeczypospolitej, czasach II wojny światowej oraz okresie PRL-u, kiedy to w okresie represji stalinowskich kaci wykonywali wyroki śmierci zapadające na polityczne zlecenie. Ten chronologiczny przegląd domykają dwa rozdziały, w których Jan S. Meler zajmuje się nietypowymi metodami egzekucyjnymi z wyłączeniem udziału wykonawców kar śmierci oraz prezentuje i analizuje życiorysy wybranych katów.
39.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Ludwik Stanisław Szuba
Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1955-1970

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 494
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-961-8

spis treściKsiążka "Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1955-1970" autorstwa Ludwika S. Szuby dotyczy dziejów oświaty w okresie pełnienia funkcji I sekretarza KC PZPR przez Władysława Gomułkę, który de facto posiadał pełnię władzy w PRL. Jak stwierdza Autor książki w jej Wstępie: "Były to czasy rządów Władysława Gomułki, pełne nadziei i rozczarowań, gdyż mimo sukcesów oświatowych w pierwszych latach po wojnie, a zwłaszcza wprowadzenia powszechnego kształcenia, likwidacji analfabetyzmu, możliwości ukończenia pełnych szkół podstawowych przez dzieci wiejskie, zwiększenia liczby szkół średnich i uczącej się młodzieży oraz rozbudowy szkolnictwa wyższego - szkoła stała się terenem walki politycznej, instrumentem indoktrynacji i miejscem, gdzie budowano nowego, posłusznego władzy człowieka socjalizmu. Piętnem partii znaczono programy i treści nauczania, które zanim trafiły do szkół w postaci zarządzeń i powielaczowych instrukcji, musiały być zatwierdzane na plenach czy zjazdach PZPR". Treść książki oparta została na wnikliwych analizach mało dotychczas poznanych dokumentów źródłowych znajdujących się nie tylko w Archiwum Akt Nowych, czy Archiwum IPN, ale także w wybranych wojewódzkich archiwach państwowych oraz kuratoriów oświaty. Należy więc zgodzić się z Autorem, że "książka uzupełnia lukę poznawczą w literaturze opisującej politykę oświatową państwa polskiego i sposoby jej realizacji w latach 1956-1970", tym bardziej, że podjęto w niej nie tylko wysiłek opisania, ale także i usystematyzowania faktów związanych z organizacją oświaty i wychowania oraz przeanalizowania polityki państwa wobec różnych sfer życia publicznego i społecznego, w które wpisuje się działalność dydaktyczna i wychowawcza szkoły. W wyniku takiego podejścia Czytelnik odnajdzie w książce bogaty zasób informacji dotyczący relacji państwo - Kościół katolicki, co przekładało się m.in. na kwestię nauczania religii w szkołach, jak też relacji z rodzicami czy też organizacjami młodzieżowymi. Walorem książki jest również to, że tytułowa tematyka została ukazana w szerszym kontekście wydarzeń politycznych, społecznych oraz ekonomicznych. Należy odnotować, że książka Ludwika S. Szuby ukazała się w interdyscyplinarnej serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego" będącej efektem współpracy edytorskiej Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego i Wydawnictwa Edukacyjnego "AKAPIT".
40.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Przemysław Chmielecki
(Nie)zależność uniwersytetu. Spory i dyskusje o kształt dydaktyki i nauki akademickiej w Polsce


rok wydania: 2021
stron: 360
format: B5
ISBN: 978-83-63951-03-7

spis treściTreść obszernej książki "(Nie)zależność uniwersytetu. Spory i dyskusje o kształt dydaktyki i nauki akademickiej w Polsce", jak to podkreśla jej Autor Przemysław Chmielecki, skupia się "na rozpoznaniu istoty i kontekstów oraz opisaniu aktualnej sytuacji polskiego szkolnictwa wyższego wraz z jego problemami oraz uwikłaniem w sieć potencjalnych zależności wewnętrznych i zewnętrznych. Przedmiotem badań są więc wymiary zależności i niezależności współczesnego polskiego uniwersytetu ujmowanego holistycznie na tle innych instytucji szkolnictwa wyższego, a także ich znaczenie dla teleologii działalności uniwersyteckiej". Jako wymowną rekomendację prezentowanej tu książki, Czytelnikowi zainteresowanemu najnowszą historią i współczesnością polskiego szkolnictwa akademickiego ukazaną w wymiarze interdyscyplinarnym i na tle wybranych europejskich modeli szkolnictwa, warto przywołać fragmenty recenzji wydawniczych. I tak, prof. dr hab. Józef Górniewicz m.in. akcentuje to, iż ".praca zawiera podstawowe idee obecne w dyskusji nad systemem szkolnictwa wyższego i rolą współczesnych uniwersytetów w życiu publicznym. Autor ujawnia głęboką erudycję w tym zakresie. Przestudiował wnikliwie wiele tekstów naukowych, dokumentów z zakresu legislatury, wspomnień i wypowiedzi wybitnych uczonych i znawców tej problematyki". Z kolei prof. dr hab. Zdzisław Wołk, podkreślając że uniwersytet będący wiodącą instytucją szkolnictwa wyższego w Polsce, podlegającego od wielu lat rozmaitym zmianom, jest w swojej działalności "uwarunkowany wieloma czynnikami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Autor wyraźnie to akcentuje i prezentuje w swojej monografii. Przeprowadzone przez Niego wnikliwe analizy ukazujące uwikłanie uniwersytetu w szereg zależności umożliwiły ustosunkowanie się do postawionej hipotezy. Autor wykazał, że współcześnie pełna autonomia uniwersytetu jest niemożliwa". Warto również odnotować, że Przemysław Chmielecki nie unika w swojej książce podjęcia trudnych kwestii, takich chociażby jak: biurokratyzacja nauki i szkolnictwa wyższego, "skostnienie" akademickie, wypaczenie relacji "mistrz - uczeń", zgoda na bylejakość, ocena parametryczna uczonych i placówek naukowych.
39.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Eugeniusz Suwiński
Wychowanie wobec współczesnych wyzwań

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 135
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-66951-00-6

spis treściKsiążka "Wychowanie wobec współczesnych wyzwań" autorstwa Eugeniusza Suwińskiego potwierdza wyraźnie rysującą się obecność szeroko pojętej problematyki edukacyjnej w interdyscyplinarnej serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego" będącej efektem współpracy edytorskiej dwóch toruńskich oficyn: Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego i Wydawnictwa Edukacyjnego "AKAPIT". Jak zostało to zaakcentowane we Wstępie przez Autora prezentowanej tu książki, podjął on "wielowątkowo problematykę wychowania, która jest inspirowana założeniem, że rezultatem wychowania nie ma być jakaś gotowa osobowość, lecz zainicjowanie, pobudzenie i nadanie kierunku rozwoju tej osobowości we wszystkich jej obszarach". Na całość publikacji składają się trzy rozdziały - części. W pierwszej obecna jest pogłębiona analiza wychowania pojmowanego jako proces wartościowania przebiegający w złożonych okolicznościach wyznaczonych z jednej strony tradycją, patriotyzmem, wspólnotowością, z drugiej zaś procesami globalizacji. W kolejnej części, noszącej tytuł "Wychowanie jako rodzaj praktyki społecznej - oczekiwania wobec edukacji", edukacja rozumiana jest jako proces "wyprowadzania z niższego poziomu wiedzy na wyższy, doprowadzania do zmiany postaw, zmiany przekonań, zmiany zachowań, podniesienia na wyższy poziom umiejętności.". W tym kontekście szczególną uwagę Autora skupiły kwestie łączące się m.in. z rolą edukacji zdrowotnej w rozwijaniu umiejętności życiowych, edukacją inkluzyjną przeciwdziałającą marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz zdalnej edukacji w erze cyfryzacji, co nabiera dodatkowego wymiaru w czasie pandemii COVID-19. Część trzecia zatytułowana "Holistyczny wymiar współczesnego wychowania" zawiera szeroki wachlarz refleksji pedagoga odnośnie m.in. takich zagadnień jak starzenie się i starość, wartość zdrowia i szczęścia oraz dobra wspólnego i postawy obywatelskiej, a także wychowania w erze postmodernistycznego społeczeństwa globalnego. Całość wieńczy podsumowanie noszące tytuł "Myślenie wertykalne i lateralne". Zawarta została w nim refleksja akcentująca to, iż każdy pedagog "powinien wyjść poza tradycyjny schemat aktywności dydaktyczno-wychowawczej z młodym pokoleniem". Co więcej, powinien uwzględnić wielość rozwiązań alternatywnych, gdyż dopiero to pozwala dostrzec pewne luki i sprzeczności w poznawanej rzeczywistości", co jest jednym z wyznaczników działań dobrego pedagoga.
25.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Michał Z. Dankowski
Kryzys konstytucyjny w Hiszpanii początku XXI w. Szkice prawnoustrojowe: geneza - rozwój - perspektywy

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 286
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-95-3

spis treściKolejna pozycja z serii wydawniczej "Monografie Kolegium Jagiellońskiego" nosi tytuł: "Kryzys konstytucyjny w Hiszpanii początku XXI w. Szkice prawnoustrojowe: geneza - rozwój - perspektywy". Jej autorem jest Michał Zbigniew Dankowski. Tytułowe zagadnienie Autor rozpatruje w szerokiej perspektywie historycznej sięgając aż do epoki prekonstytucyjnej, a także dużo uwagi poświęca dziewiętnastowiecznym konstytucjom, burzliwym dziejom tego kraju w pierwszej połowie dwudziestego wieku, a także Konstytucji Królestwa Hiszpanii z 1978 roku i koncepcji państwa autonomii. Odnosząc się do ostatniego z wymienionych zagadnień należy podkreślić, że Autor swoją uwagę koncentruje głównie na separatyzmie katalońskim (w mniejszym stopniu podejmując kwestie nacjonalizmu baskijskiego), widzianym zarówno z perspektywy zapisów konstytucyjnych, jak i prawa międzynarodowego. Całość dopełnia studium poświęcone perspektywie reform ustroju Hiszpanii, a także bogata bibliografia obejmująca zarówno pozycje literatury, jak i wykaz wykorzystanych dokumentów i materiałów źródłowych (w dużym stopniu w języku hiszpańskim).
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Joanna Górska-Szymczak, Grzegorz Górski
Einen Schaden vergüten, czyli o imperatywie wynagrodzenia szkód popełnionych przez Niemców w Polsce w latach 1939-1945

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 118
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-88-5

spis treściPrezentujemy kolejną publikację, która ukazała się w ramach interdyscyplinarnej serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego". Jej tytuł to: "Einen Schaden vergüten, czyli o imperatywie wynagrodzenia szkód popełnionych przez Niemców w Polsce w latach 1939-1945". Jej autorami są: Joanna Górska-Szymczak i Grzegorz Górski, którzy we Wstępie piszą: "Polska, mimo że była pierwszą - nie tylko w sensie czasowym, ale i z racji poniesionych strat - ofiarą tej wojny, nigdy nie uzyskała praktycznie żadnej rekompensaty z tytułu doznanych szkód. Rozwój wydarzeń po II wojnie światowej, w szczególności zaś podział świata na dwa zwalczające się obozy, zamknęły Polsce drogę do uzyskania uczciwej rekompensaty. Polska bowiem znalazła się w tej zimnej wojnie po stronie przeciwnej wobec prawnego sukcesora III Rzeszy - Niemieckiej Republiki Federalnej. Zimnowojenne zmagania skutecznie zamknęły drogę do sprawiedliwej rekompensaty". Autorzy eksponują w książce to, że: 1) niemieckie zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej zostały poprzedzone ludobójczymi kampaniami na początku XX wieku na terenie Namibii i Tanzanii, a tym samym zbrodnie okresu hitlerowskiego stanowiły kontynuację ich wcześniejszych zbrodniczych działań i nie można ich wiązać wyłącznie z hitlerowską ideologią narodowosocjalistyczną; 2) dokonane przez władze PRL zrzeczenie się roszczeń reparacyjnych wobec Niemiec nie może być uznane jako prawnie wiążące. Podając te i inne argumenty Autorzy puentują: "Stąd chcielibyśmy, aby niniejsza publikacja stała się właśnie elementem poważnej debaty na drodze do budowania szerszego konsensusu narodowego w sprawie podjęcia skutecznych zabiegów o uzyskanie dla Polski i Polaków należnych im od Niemiec reparacji wojennych".
25.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Adam Machowski
Ut omnes aliquam partem habeant in principatu. Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty w myśli Tomasza z Akwinu

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 314
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-97-7

spis treściMonografia "Ut omnes aliquam partem habeant in principatu. Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty w myśli Tomasza z Akwinu", której autorem jest ks. dr Adam Machowski poszerza i wzbogaca w istotny sposób zakres tematyczny interdyscyplinarnej serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego" będącej efektem współpracy Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit" z Jagiellońskim Instytutem Wydawniczym oraz z Kolegium Jagiellońskim - Toruńską Szkołą Wyższą. W uzasadnieniu podjęcia prac nad przygotowaniem do druku prezentowanej tu książki jej autor przywołuje pogląd wybitnego filozofa francuskiego Jacguesa Maritaina, który twierdził, że niektóre zasady - principia w myśli Tomasza z Akwinu odnoszące się do polityki nie zostały jeszcze wydobyte i należycie przeanalizowane. Wśród nich szczególne miejsce - zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym - zajmuje według Adama Machowskiego partycypacja polityczna obejmująca uczestnictwo obywateli w życiu wspólnoty. I pomimo że od powstania traktatów Tomasza z Akwinu minęły wieki, to zawarta w nich myśl dostarcza ożywczej inspiracji do zrozumienia i zastosowania obywatelskiego uczestnictwa, zwłaszcza w życiu politycznym. Jak bowiem czytamy w końcowej części monografii, dziś gdy rośnie liczba ludzi doświadczających z różnych powodów wykluczenia z życia społecznego i politycznego, jakby na przekór oficjalnym programom, "Akwinata w swym myśleniu o uczestnictwie byłby pewnie głośnym krytykiem postępującej oligarchizacji życia politycznego i społecznego i centralizowania władzy w ręku nielicznych (niekoniecznie czynnych polityków)". Przemyślenie i odczytanie na nowo spuścizny Tomasza z Akwinu odnoszącej się do partycypacji politycznej może też przyczynić się do poprawy funkcjonowania zarówno Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw, a droga ku temu wiedzie poprzez większy i bardziej aktywny "udział w rządzeniu". Warto również odnotować, że przygotowując swoją monografię A. Machowski pracował przede wszystkim na tekstach źródłowych w języku łacińskim, co wynikało zarówno z braku niektórych tłumaczeń, jak i niedostatków w zakresie literatury odnoszącej się do kwestii partycypacji politycznej.
38.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Barbara Tomala
Cukrzyca typu 2. Jakość życia pacjentów


rok wydania: 2021
stron: 255
format: B5
ISBN: 978-83-63955-94-6

spis treściKsiążka Barbary Tomali zatytułowana "Cukrzyca typu 2. Jakość życia pacjentów" zawiera szczegółowe wyniki badań, których celem było uzyskanie informacji na temat stylu ży?cia pacjentów dotkniętych cukrzycą typu 2, ich nawyków żywieniowych oraz wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych. Prezentacja wyników została poprzedzona rozdziałem, w którym Autorka odnosi się do cukrzycy jako problemu nie tylko medycznego, ale i społecznego. Wskazuje, że predyspozycją dla rozwoju cukrzycy jest szeroko rozumiany styl życia pacjenta, w tym jego składowe, takie jak brak przestrzegania zasad zdrowego żywienia, brak ak-tywności fizycznej, stres, sięganie po używki. Nie bez znaczenia są również choroby współistniejące, w tym nad?ciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, lipidemia, otyłość. W tej sytuacji - co zostało podkreślone w książce - znaczenia nabiera promocja aktywnego stylu życia, w tym ograniczenie siedzącego trybu życia oraz edukacja w zakresie samozarządzania cukrzycą i jego wspieranie. Warto również odnotować, że prezentacja wyników badań wykonana została w sposób przejrzysty, zrozumiały dla przeciętnego czytelnika, a nie tylko dla specjalistów. Ponadto została ona zwieńczona szczegółowymi, w klarowny sposób przedstawionymi wnioskami oraz konkluzjami. Wszystko to sprawia, ze recenzenci wydawniczy książki (dr hab. Bożena Zboina, prof. WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz dr Małgorzata Chmielewska z UT-H w Radomiu) zgodnie podkreślają, że jej lektura przyczyni się do lepszego zrozumienia istoty choroby i osób nią dotkniętych, tak przez lekarzy, pielęgniarki, studentów medycyny oraz pacjentów, jak i szeroki kręg czytelników.
34.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Urszula Michalik-Marcinkowska, Paweł Lejman, Halina Kulik (red.)
Aktualne problemy gerontologii wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Wymiar społeczny


rok: 2021
stron: 227
format: B5
ISBN: 978-83-63955-86-1

spis treściPrezentowana książka zatytułowana "Aktualne problemy gerontologii wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Wymiar społeczny" jest wprawdzie pracą zbiorową, to jednak posiada charakter monografii o wyraźnie określonej tematyce. Jest to zasługą jej redaktorów naukowych w osobach: Urszula Michalik-Marcinkowska, Paweł Lejman, Halina Kulik. Na jej strukturę składają się trzy części. I tak, część pierwsza nosząca tytuł "Miejsce i obraz seniora w przestrzeni publicznej - możliwości i niebezpieczeństwa" zawiera zarówno teksty odwołujące się do wyników badań empirycznych, jak i zrealizowanych w oparciu o kwerendę literatury. Ukazują one społeczny wizerunek seniorów oraz "piękno w dojrzałym wieku", jak też i scharakteryzowano w nich przestępstwa popełniane wobec seniorów i kwestie etyki, a de facto jej brak w tzw. "srebrnym interesie".
Kolejna część wyraźnie w swojej zawartości skupia się na zdrowiu psychicznym seniorów i pokonywaniu problemów z tym wiążących się.
Ostatnia, trzecia - najobszerniejsza - część nosząca wymowny tytuł "Państwo dla seniora" obejmuje sześć opracowań podejmujących kwestie aktywizacji seniorów, wykorzystania ich potencjału, organizacji przestrzeni życia, standardów w zakresie kształtowania form opieki długoterminowej, czy też prawnych zagadnień związanych z dysponowaniem przez seniorów swoim majątkiem. Zwieńczeniem tej części jest studium odnoszące się do uprawnień osób starszych jako elementu kształtowania polityki senioralnej państwa w kontekście prawa polskiego i międzynarodowego. Na interdyscyplinarny charakter monografii zwraca uwagę, w recenzji wydawniczej, dr hab. Grzegorz Głód, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pisząc: "Recenzowana monografia stanowi wartościowe opracowanie z punktu widzenia naukowego oraz praktyki zdrowia publicznego. Poruszane w kolejnych rozdziałach kwestie stanowią spójną całość i mogą stać się inspiracją dla przyszłych badań naukowych w obszarze gerontologii, zarządzania publicznego i polityki społecznej oraz działań podejmowanych praktycznie w sektorze ochrony zdrowia i w dziedzinach bezpośrednio lub pośrednio z nim związanych". Warto więc, aby książka ta znalazła się w zbiorach nie tylko bibliotek naukowych z zakresu różnych dyscyplin, ale też w bibliotekach pedagogicznych i publicznych, nie wspominając o zasobach metodycznych instytucji i placówek realizujących działania na rzecz seniorów.
30.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk (red.)
Problematyczność rozwoju człowieka w obszarze edukacji i kultury współczesnej. Socjopedagogiczne szkice polemiczne


rok wydania: 2020
stron: 306
format: B5
ISBN: 978-83-63955-85-4

spis treściPolecając pracę zbiorową pt. "Problematyczność rozwoju człowieka w obszarze edukacji i kultury współczesnej. Socjopedagogiczne szkice polemiczne" należy zwrócić uwagę na to, że Agata Rzymełka-Frąckiewicz i Teresa Wilk, będące jej redaktorkami naukowymi, przyjęły - formułując strukturę książki - założenie, iż funkcjonowanie jednostki w perspektywie minionych stuleci zawsze było wyznaczone wielością czynników, które determinowały możliwości indywidualnego rozwoju oraz kreowania scenariusza życiowego. Czynniki geograficzne, biologiczne, społeczno-kulturowe i ekonomiczne warunkowały zasadniczo możliwości i kierunek rozwoju danej jednostki. Postęp technologiczny i cywilizacyjny sprawił, że i sfera rozwoju społecznego uległa przeobrażeniom, umożliwiając m.in. powszechność edukacji, a tym samym wybór drogi kształcenia i rozwoju. Warto jednak zauważyć, że nawet w krajach, w których zasada powszechności w obszarze edukacji jest realizowana, istnieje szereg nieprawidłowości, które ograniczają pełny i satysfakcjonujący rozwój człowieka. Przyczyn tego stanu należy upatrywać zarówno w globalnych przemianach, szerokiej migracji, a zatem i zjawisku wielokulturowości, w pauperyzacji wielu środowisk społecznych, wadliwej polityce oświatowej nie zawsze dostrzegającej rysujące się potrzeby oraz w czynnikach kulturowych i osobowych ograniczających aspiracje i potrzeby człowieka. Swoistym paradoksem jest fakt, że dysponując takim poziomem rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego, tak szerokim rozwojem nauki, nadal w kontekście edukacji oraz możliwości rozwoju indywidualnego pojawia się tak wiele trudności, barier, które skutecznie uniemożliwiają lub ograniczają dążenia znaczącej liczby ludzi. Człowiek coraz częściej "potyka się" o bariery ograniczające jego rozwój. Uwzględniając obecną i rysującą się w perspektywie przyszłości sytuację w obszarze problematyczności rozwoju człowieka, Redaktorki wraz z zespołem Autorów reprezentujących kilka ośrodków akademickich, ukazują w prezentowanej książce wybrane obszary obecne w życiu jednostki, które są doświadczane przez znaczące grupy społeczne, z nadzieją, ale też pilną potrzebą namysłu ich rewizji i kompensacji dla wspólnego dobra. W szczególny sposób kierują uwagę Czytelnika na obszary umożliwiające rozwój jednostki skupiające się wokół edukacji i kultury współczesnej. Warto w tym miejscu wskazać, że formuła pracy zakłada, że każdy temat, w obszarze nauk społecznych - zwłaszcza w zakresie edukacji - winien być analizowany z różnych, ukazujących istotność danego tematu/obszaru, perspektyw rozwoju jednostki. Pomocną w realizacji tego założenia jest interdyscyplinarna kompozycja monografii scalająca bliższe i nieco bardziej odległe dyscypliny, które w każdym przypadku "pracują" na rzecz jakości życia człowieka. Zgromadzone w książce teksty stanowią przykład współczesnego namysłu nad wybranymi przestrzeniami rozwoju człowieka uwikłanego w wielość i różnorodność, z jednej strony uwarunkowań sprzyjających holistycznemu rozwojowi, z drugiej zaś szerokiemu zakresowi czynników/sytuacji, które oswoić może tylko odpowiednio wyedukowana i przygotowana na dynamikę wieloaspektowych przemian jednostka. Prezentowane analizy poszczególnych obszarów ilustrują teorie, aktywności, praktyki, które obejmując pewne wycinki rzeczywistości - nawet jeżeli tylko zasygnalizowane - ujawniają określony potencjał, który odpowiednio scalony tworzy udaną kompozycję/propozycję ukazania perspektywy problematyczności rozwoju człowieka, zarówno w obszarze edukacji, jak i kultury współczesnej. Reasumując, Autorzy poszczególnych tekstów podejmują udaną próbę ukazania własnych przemyśleń/refleksji w zakresie stosowanych rozwiązań sytuacji pedagogicznych, edukacyjnych, wychowawczych i społecznych. W ową przestrzeń pedagogiczno-socjologiczną wpisuje się znacząco kultura/sztuka, ukazując tym samym posiadany potencjał edukacyjno-wychowawczy i wartość emocjonalno-estetyczną, warunkujące pełny i wartościowy rozwój człowieka.
36.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Karolina Muzyczka
Rola administracji w budowie pozycji Chińskiej Republiki Ludowej jako supermocarstwa

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok wydania: 2021
stron: 341
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-75-5

spis treściKsiążka Karoliny Muzyczki pt. "Rola administracji w budowie pozycji Chińskiej Republiki Ludowej jako supermocarstwa" jest kolejną pozycją przygotowaną w rezultacie współpracy edytorskiej Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit" i Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego. Warto odnotować, że w pierwszych dwóch rozdziałach Autorka prezentuje podstawowe założenia modelu ustrojowego oraz systemu prawnego Chińskiej Republiki Ludowej, co pozwala Czytelnikowi, zwłaszcza nie orientującemu się szerzej w zawiłościach ustrojowo-prawnych tego supermocarstwa z większym zrozumieniem odnieść się do tytułowej tematyki. Tematyki wytyczonej rolą jaką odegrała/odgrywa administracja tego kraju w procesie jego modernizacji, co zostało szczegółowo przeanalizowane w kontekście zarówno reform wewnętrznych obejmujących różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego (np. system finansowy, gospodarka, system edukacji), jak i wyznaczających relacje Chin z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi na takich polach jak ekologia, transfer technologii, energetyka. Dużo uwagi poświęca Autorka ekspansji gospodarczej ChRL oraz roli administracji publicznej w modernizacji sił zbrojnych tego kraju podejmując również zagadnienia łączące się doktryną wojny informacyjnej, w tym wywiadu satelitarnego i cyberszpiegostwa. Na szczególne odnotowanie zasługuje również to, że w prezentowanej monografii obszernie zaprezentowano rolę administracji publicznej w chińskiej ekspansji kulturowej, mającej istotne znaczenie w kształtowaniu pozycji tego państwa w świecie.
39.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Józef Górniewicz (red.)
W gęstwinie uczuć, odnośników i oznaczeń. Szkice polemiczne z pedagogiki ogólnej i opiekuńczej


rok wydania: 2021
stron: 254
format: B5
ISBN: 978-83-63955-87-8

spis treściJak informuje prof. Józef Górniewicz - redaktor naukowy prezentowanej pracy zbiorowej zatytułowanej "W gęstwinie uczuć, odnośników i oznaczeń. Szkice polemiczne z pedagogiki ogólnej i opiekuńczej" - przedmiotem zawartych w niej rozważań "są różne zagadnienia pedagogiczne klasyfikowane w obrębie teorii opieki, pedagogiki ogólnej, teorii wychowania, czy komparatystyki pedagogicznej. Do tomu włączono materiały ukazujące problematykę kultury i postkultury, nowe media, ale też klasyczne środki komunikacji międzyludzkiej. Zamieszczono rozważania poświęcone najgłębszym ludzkim uczuciom, takim jak miłość. Realizowaną zarówno w bezpośrednich ludzkich relacjach, jak też w formach bardziej skrytych, obecną w literaturze pięknej, w powieściach, bajkach, czy dziełach poetyckich. Osobnym punktem jest retrospektywne spojrzenie na problematykę miłości w działalności wychowawczej Janusza Korczaka. Ten rodzaj głębokiego uczucia do osób wymagających opieki nazwany został miłością wychowawczą. Przedmiotem rozważań są też sprawy nadzwyczajne, okolicznościowe i zadziwiające swoją nieoczywistością, jak funkcjonowanie ludzi w warunkach pandemii koronawirusa i choroby przez niego wywołanej czyli COVID-19". W książce zamieszczono również opracowania podejmujące zagadnienia metodologiczne, odnoszące się do źródeł wiedzy naukowej w obrębie etnopedagogiki, postpedagogiki, czy teorii postkultury. Dostrzega się także znaczenie edukacji międzykulturowej. "Ten problem - na co zwraca uwagę redaktor naukowy książki - rozpatruje się z perspektywy deontycznej, kiedy stanowi przedmiot zobowiązań moralnych, wskazówek do bycia wśród innych, odmiennych kulturowo osób. Jak też z perspektywy badań empirycznych dotyczących rozumienia idei transkulturowości i określenia postaw nauczycieli zarówno do uczniów z odmiennych kultur, jak też ich rodziców oraz idei tolerancji. Podjęto zagadnienia wsparcia rodzin migracyjnych z perspektywy pedagogiki międzykulturowej, określenie znaczenia szlaku kulturowego w rozwijaniu wspólnotowości i animacji społecznej lokalnego środowiska oraz problemy socjoterapii jako jednej z form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci wywodzących się z różnych środowisk transnarodowych". Tak zarysowana problematyka tworzy tytułową gęstwinę, wejście w którą dostarcza wielu refleksji i przemyśleń natury nie tylko pedagogicznej, ale i filozoficznej, socjologicznej czy też psychologicznej.
34.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Elwira Balcer
Autoformacja dziś. Wokół problematyki bycia wychowawcą samego siebie

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok: 2021
stron: 147
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-78-6

spis treściKsiążka Elwiry Balcer, zatytułowana "Autoformacja dziś. Wokół problematyki bycia wychowawcą samego siebie" skłania Czytelnika do refleksji nad własnym rozwojem pojmowanym jako autoformacja. Warto w tym miejscu przywołać Autorkę, która utożsamiając autoformację z samowychowaniem, pracą nad sobą, "byciem wychowawcą samego siebie", wskazuje, że umożliwia ona "zaangażowanie w odnalezienie siebie i spotkanie z sobą oraz stawanie się autorem własnej biografii. Samowychowanie, continuum paidei, odgrywa istotną rolę w wychowaniu rozumianym jako proces. Dzięki pracy nad sobą człowiek może budować w sobie autentyczną wolność i wybierać drogę spełniania siebie jako osoby. Zadanie autoformacji dotyczy wszystkich ludzi, ponieważ każdy odpowiedzialny jest za własny rozwój. W uczciwym przebywaniu osobistej wewnętrznej drogi od natury do kultury własnej osoby rodzi się doświadczenie, że człowiek jest w pełni sobą (osobą) tylko w darze z siebie, płynącym z miłości. Odpowiedzialność za treść tego daru prowadzi do podjęcia decyzji o autoformacji. W takim znaczeniu każdy człowiek jest powołany do bycia (auto)formatorem. Tym bardziej jednak wezwane są do tego osoby, które pełnią role i zadania o charakterze pedagogicznym". Przywołany fragment ze "Wstępu" dobrze oddaje zamysł Autorki, który zaowocował prezentowaną tu książką, stanowiącą przykład chrześcijańskiego ujęcia autoformacji. Na jej treść składa się siedem rozdziałów podnoszących zarówno naukowe, jak i metodyczne (praktyczne) wymiary autoformacji, poczynając od integralnych aspektów autoformacji personalistycznej poprzez wskazanie jej roli w budowaniu cywilizacji miłości, charakterystykę homo novus w Ruchu Szensztackim Józefa Kentenicha i w pedagogii Franciszka Blachnickiego, metodyczne propozycje w zakresie autoformacji i jej przydatności w zakresie komunikacji interpersonalnej, po rolę wzoru osobowego w autoformacji na podstawie wybranych aspektów mariologicznych. Tak szerokie spojrzenie na autoformację pozostaje w zgodności z wyrażonym przez Autorkę założeniem, że autentyczna autoformacja dotyczy zawsze "całego" człowieka, a tym samym jest ona interdyscyplinarnym zagadnieniem teoretycznym, jak i wieloaspektową metodycznie aktywnością.
24.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Danuta Morańska (red.)
Dylematy i wyzwania edukacji. Wybrane problemy


rok: 2020
stron: 189
format: B5
ISBN: 978-83-63955-83-0

spis treściEdukacja w dobie pandemii ulega głębokim przemianom, a stymulują je także nowe spojrzenia na koncepcje edukowania dzieci i młodzieży. Prezentowana książka skierowana jest przede wszystkim dla ludzi poszukujących, wychodzących poza schematy współczesnego myślenia o nauczaniu i uczeniu się - od krytycznego spojrzenia na kompetencje nauczycieli, przez możliwości kształcenia demokratycznego i skuteczne metody edukacji zdalnej, aż po takie wyzwania jak profilaktyka cyberzaburzeń, cyberprzemocy oraz rola pedagoga w edukacji medialnej. Publikacja zawiera propozycje praktycznych rozwiązań, podpowiedzi, przez co może być wsparciem metodycznym dla dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, a także pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Książka powstała jako efekt współpracy Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit" oraz Oficyny Wydawniczej Humanitas. Została przygotowana w ramach projektu "Edukacja 4.0 - Dokąd zmierzamy? Nowa rzeczywistość edukacyjna w systemie zmiany cywilizacyjnej" realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.
32.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Danuta Morańska, Marta Ciesielka, Mariusz Z. Jędrzejko
Edukacja w cyfrowym świecie. Edukacja 4.0


rok: 2020
stron: 172
format: B5
ISBN: 978-83-63955-84-7

spis treściTechnologie cyfrowe zrewolucjonizowały świat oraz stały się narzędziem zmian globalnych. Widać to szczególnie w dobie pandemii, kiedy stały się one skutecznym środkiem powstrzymania kryzysu ekonomicznego. Obszarem szczególnego wykorzystania technologii cyfrowej jest edukacja, która w sytuacji izolacji i konieczności wprowadzenia nauczania zdalnego postawiła z dnia na dzień jej organizatorom i realizatorom nowe wyzwania, niespotykane wcześniej - zwłaszcza na taką skalę. Zagadnienia z tym związane podejmuje zespół Autorów (Danuta Morańska, Marta Ciesielka, Mariusz Z. Jędrzejko) książki zatytułowanej: "Edukacja w cyfrowym świecie. Edukacja 4.0". Warto podkreślić, że Autorzy nie tylko prezentują uwarunkowania, cele i możliwości wykorzystania technologii cyfrowej w nauczaniu, ale też omawiają oryginalne rozwiązania mające bezpośrednie zastosowanie w szkołach. Stoją na stanowisku, że jednym z najistotniejszych zadań jest budowanie bazy cyfrowych materiałów wspomagających edukację, tworzonych w taki sposób, aby nauczyciele mogli je modyfikować i dostosowywać do autorskich programów nauczania. Wiele miejsca poświęcają problematyce cyberzaburzeń oraz prawidłowego modelowania relacji dzieci - technologie cyfrowe. Publikacja została przygotowana przez ekspertów w dziedzinie edukacji medialnej i profilaktyki, wydana w oryginalnej szacie graficznej, z dużą ilością praktycznych wskazówek i propozycji metodycznych dla nauczycieli realizujących zadania dydaktyczne i wychowawcze na wszystkich poziomach i w zakresie różnych przedmiotów.
32.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Paweł Prüfer
Rekonstrukcja jakości życia. Teoretyczno-praktyczne atuty socjologii


rok wydania: 2021
stron: 2176
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-81-6

spis treściPaweł Prüfer w najnowszej swojej książce zatytułowanej "Rekonstrukcja jakości życia. Teoretyczno-praktyczne atuty socjologii" zwraca uwagę na to, że człowiek chce żyć lepiej i dojrzalej. Dążenia człowieka skupiają się na poprawie własnego dobrostanu oraz innych. Pragnie także przekształcać otaczający go świat. Dąży do rozwoju jako jednostka i jako członek społeczeństwa. Posługuje się różnymi metodami, aby osiągać te cele. W takich pragnieniach oraz w sposobach ich realizacji pomaga mu także refleksja, działanie i nauka. Ważną rolę odgrywa tu socjologia. Choć jej podstawowym celem nie jest kształtowanie rzeczywistości, lecz jej obserwacja, opis, rozumienie i wyjaśnianie, można w niej szukać także roli korygującej i motywującej. Taki potencjał mieści w sobie myśl socjologiczna. Treści zawarte w książce są próbą namysłu nad jakością życia oraz możliwością jego udoskonalania z wykorzystaniem mądrości socjologii. Zawarta jest ona zarówno w jej klasycznym jak i współczesnym wyrazie. Refleksja Autora książki otwarta jest także na inne obszary poznawcze, takie chociażby jak filozofia, ekonomia czy religioznawstwo. Na strukturę książki składają się trzy części - rozdziały. Pierwsza zawiera treści dotyczące osobliwości nauki socjologicznej, zwłaszcza co do jej metody i sposobów opisywania oraz wyjaśniania świata społecznego. W drugim rozdziale Autor pragnie skoncentrować swoje refleksje wokół trzech zasadniczych tematów, którymi są w kolejności: człowiek rozwój i społeczeństwo. Rozdział ten przyjmuje formułę ogólnej refleksji nad człowiekiem w społeczeństwie. Trzeci jest próbą zidentyfikowania i opisania niektórych fragmentów oraz elementów zawartych w literaturze pięknej, mogących być nośnikami wiedzy przedsocjologicznej. Całość kompozycji tekstu, jak i specyfika prowadzonego dyskursu koncentrują się na przekonaniu, że refleksja nad człowiekiem i społeczeństwem jest żywym, wartościowym wysiłkiem poznawczym i intelektualnym, który może się konkretnie przekładać na rekonstrukcję jakości życia. Autor prowadzi swój własny wywód, lecz stara się także być wierny bogatej tradycji myśli socjologicznej, nawiązując do wielu myślicieli i badaczy życia społecznego. Metoda zastosowana przez Autora jest zasadniczo analityczno-syntetyczna, z ujmowaniem niektórych elementów w perspektywie porównawczej, synkretycznej i wartościującej. Książka "Rekonstrukcja jakości życia" jest naprawdę dla każdego, gdyż każdy z nas jest w jakimś zakresie socjologiem, skoro żyje z innymi, pośród innych, dla innych, i co ważne, zastanawia się nad tym, jak to robić najlepiej. Poprzez takie zabiegi może też czynić samego siebie i innych nieprzeciętnym i wspaniałymi. Książka Pawła Prüfera jest zaproszeniem do fascynującej przygody intelektualnej i takiej także aktywności, których nie da się zastąpić byle jakim substytutem. Osobiste poszukiwanie i trwanie na własnej drodze, chroni przed nieuprawnionym wchodzeniem na inną drogę innego, która nie jest naszą, ale właśnie kogoś innego. Stąd szacunek dla innego i niepowtarzalnego. Droga ta jest i pozostaje autorska i jedyna w swoim rodzaju, choć kontekst za każdym razem jest przecież rodzaju ludzkiego. Ta książka jest o tym właśnie.
26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Sławomir Murawiec, Tomasz M. Gondek
Człowiek w obliczu nieznanego. Psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19


rok: 2020
stron: 183
format: B5
ISBN: 978-83-63955-80-9

spis treści"Kim jesteśmy w czasie pandemii COVID-19? Kim byliśmy przed pandemią, co o sobie odkrywamy w jej trakcie i jacy staniemy się po jej ustąpieniu w przyszłości, której horyzontu nie da się określić?" - to pytania, które stawiają we Wstępie do książki "Człowiek w obliczu nieznanego. Psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19" jej redaktorzy naukowi - Sławomir Murawiec oraz Tomasz M. Gondek. Podkreślając, że pandemia rzuca na wiele spraw inne światło, wyznacza nowe perspektywy, akcentują, że stanowi ona "wielką społeczną lekcję. Do jej czasów wiele osób postrzegało rzeczywistość według schematu: my zdrowi psychicznie i oni - chorzy, oni z problemami, zaburzeniami psychicznymi. Czas pandemii pokazał, że lęku i strachu, zaburzeń snu, obniżenia nastroju, obsesyjnych zachowań, napadów złości albo paniki, obaw o przyszłość lub przerażenia nią możemy doświadczać wszyscy.". I wprawdzie zasadniczym założeniem redaktorów naukowych książki było zaprezentowanie doświadczeń i refleksji osób o wykształceniu medycznym, zwłaszcza psychiatrycznym, to cennym uzupełnieniem tej publikacji okazało się uwzględnienie spojrzenia pedagoga zajmującego się problemami dzieci i młodzieży spotęgowanymi, a w niektórych przypadkach wręcz wygenerowanymi przez pandemię. To wielorakie spojrzenie na istotne ludzkie problemy czasu pandemii, takie jak izolacja, samotność, frustracja, trudności w relacjach rodzinnych i pozarodzinnych, uzależnienia i cyberzaburzenia, niepewność ekonomiczna, nie wspominając o problemach zdrowotnych, sprawia, że w kręgu odbiorców książki lokują się nie tylko lekarze - zwłaszcza psychiatrzy, ale też psycholodzy i pedagodzy oraz - za sprawą przystępnego języka, co jest dodatkową zaletą tej publikacji - wszyscy interesujący się wspomnianą problematyką. Walory prezentowanej tu książki podkreśla w recenzji wydawniczej prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu Marek Krzystanek: "Sytuacja lockdownu jest gigantycznym eksperymentem społecznym, o skutkach którego będziemy przekonywać się w ciągu najbliższych lat. Pandemia jest wstrząsowym korygującym doświadczeniem poznawczym dla jednostek i społeczeństw. Jest też wstrząsem dla wielu gałęzi przemysłu i konstrukcji globalnej wioski. Książka w mojej ocenie ma przekaz pozytywny: kryzys epoki może stać się początkiem nowego. Kryzys psychiczny związany z sytuacją covidowego dystresu, jak każdy kryzys, może dekompensować utrwalone strategie radzenia sobie z rzeczywistością, zarówno te indywidualne, jak i społeczne i odsłaniać problemy, które zostały wcześniej stłumione, a teraz mogą być przepracowane i zintegrowane. Kryzys globalny staje się w ten sposób przyczynkiem do dezintegracji pozytywnej, z której człowiek i ludzkość mogą wyjść wygranymi. Wszystko zależy od nas, czy będziemy potrafili nadawać pozytywny sens trudnym doświadczeniom i przekuwać je w rozwój osobisty, oraz czy będziemy potrafili iść pod prąd i zło dobrem zwyciężać. Najtrudniejszy kryzys społeczny może prowadzić na dno rozpaczy albo do odnalezienia siebie, swojej tożsamości, potrzeby relacji i docenienia zwykłej obecności drugiego człowieka w parku, w sklepie czy też lekarza w poradni. Gratuluję autorom szybkiej reakcji w dostrzeżeniu szerokiej gamy problemów, związanych z pandemią COVID-19, jednym z największych kryzysów społecznych XXI wieku".
32.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Małgorzata Gosek
Cyfrowy uczeń. Dylematy mediatyzacji


rok: 2020
stron: 324
format: B5
ISBN: 978-83-63955-77-9

spis treściKsiążka Małgorzaty Gosek "Cyfrowy uczeń. Dylematy mediatyzacji" zawiera rzetelny i wieloaspektowy opis problemów związanych z cyfrową edukacją uczniów - od ujęć teoretycznych, do zweryfikowanych w badaniach aspektów praktyki edukacji medialnej. Jej zaletą jest bardzo przystępny opis kluczowych teorii naukowych związanych ze znaczeniem mediów cyfrowych w edukacji współczesnych uczniów oraz zagadnień wiążących się z kształtowaniem kompetencji medialnych dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli. Praca trafiająca w sedno współczesnych zadań i problemów edukacji zdalnej oraz możliwych implikacji przechodzenia na masowe kształcenie cyfrowe. Sprawia to, że monografia jest niezwykle aktualna i nabiera dodatkowego znaczenia w sytuacji powszechnej edukacji zdalnej mającej miejsce po wybuchu pandemii wywołanej koronawirusem COVID-19. Bogactwo zawartych w niej treści oraz oryginalność wywodów pozwala uznać rekomendowaną tu książkę za kompendium wiedzy dla osób zarządzających palcówkami edukacyjnymi, nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do pracy pedagogicznej, a także i dla rodziców pragnących dobrze kształtować kompetencje medialne swoich dzieci będących w wieku szkolnym. Wartością dodaną pracy są sformułowane przez Autorkę rekomendacje dotyczące kształtu edukacji przyszłości, a wynikające z faktu postępujących procesów mediatyzacji, które wywierają wpływ na mentalność oraz sposób myślenia i funkcjonowania młodego pokolenia. Szczególnie cenne jest stworzenie projektu systemu nauczania edukacji medialnej w szkołach, zawierającego realne, przemyślane i konkretne propozycje rozwiązań, na różnych szczeblach systemu oświaty. Warto też odnotować, że książka stanowi efekt współpracy edytorskiej Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit" oraz Centrum Profilaktyki Społecznej.
39.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Grzegorz Górski, Andrzej Potoczek (red.)
Bezpieczeństwo lokalne - wybrane aspekty

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok: 2020
stron: 294
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-69-4

spis treściPraca zbiorowa "Bezpieczeństwo lokalne - wybrane aspekty" pod redakcją naukową Grzegorza Górskiego i Andrzeja Potoczka zawiera 11 rozdziałów, w których zostały kompleksowo omówione kwestie łączące się z zapewnieniem przez organy władzy publicznej bezpieczeństwa obywatelom. Autorzy reprezentujący kilka ośrodków akademickich, kierują się w swoich rozważaniach założeniem, że bezpieczeństwo jest jedną z istotnych wartości w życiu człowieka. Szczególną uwagą obdarzają przy tym zagadnienia wiążące się z zagwarantowaniem bezpieczeństwa na poziomie lokalnym - gmin i powiatów. Tytułowa kwestia, co warto podkreślić, omawiana jest w perspektywie interdyscyplinarnej, w efekcie czego Czytelnik otrzymał monografię, w której bezpieczeństwo ukazane jest jako ważne zagadnienie z obszaru prawa, finansów publicznych, zdrowia, kultury, edukacji, ochrony środowiska, czy też ochrony danych osobowych i transakcji cyfrowych.
34.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Grzegorz Górski
Selected Studies on Polish Constitutional History

seria: "Monografie Kolegium Jagiellońskiego"
rok: 2020
stron: 185
format: 155 mm x 225 mm
ISBN: 978-83-63955-63-2

spis treściKsiążka prof. Grzegorza Górskiego "Selected Studies on Polish Constitutional History" jest kolejną pozycją, która ukazuje się w serii "Monografie Kolegium Jagiellońskiego". Jest to anglojęzyczna monografia poświęcona historii polskiego konstytucjonalizmu. Autor podkreśla, że to Rzeczpospolita Obojga Narodów jako pierwsza stworzyła model nowoczesnego państwa konstytucyjnego. Omawia przemiany jakie dokonywały się w okresie od I Rzeczypospolitej, poprzez okres międzywojenny i doświadczenia po II wojnie światowej, do roku 2015.
26.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Reklama:
    Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl