wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

INTRODUCTION
(Fragment)

...Analysing the status/level of reflection on the current situation of our society realising life in increasingly globalising reality revealing both the positive aspects of this phenomenon as well as a number of shortcomings, we attest the urgent need for addressing the issue of the scope of possibilities for meeting the educational aspirations not only in the structures of educational institutions and conscious and purposeful implications of culture and art in the totality of education process as well as improving the living and social space. Combining seemingly so distant areas of education/school system and culture/art it is worth noting that modern school, which is a key social institution in everyday life, is seen today as a metaphor of conflicted society, presenting a portrait of the present, it illustrates the lack of dialogue, difficulties in communication of people coming from different backgrounds and cultures, through the experiences of children/adolescents it shows the consequences of globalisation, a number of the concerns of contemporary multicultural Europe. Analysing in research the area of education and culture, one can discern a number of conjoint planes. While retaining their methodological and theoretical and cognitive distinctness both disciplines/areas largely determine and complete each other and form complementary structure useful in both the practice of education and school system as well as in creating and cognising the area of culture and art. Contemporary reality, just like no other, requires cooperation of many organisms, institutions, disciplines in the process of modelling of safe reality friendly to the individual and society, thereby countering broadly understood process of marginalisation. In our opinion, to fully and most effectively achieve that desired state, what will help, in practice, is education, along with culture / arts engaged in this process. Presenting the Readers with this publication, we are fully aware that presented selected issues/aspects do not cover all phenomena and processes, how important in the totality of debates lead in this field. Still, we tried to notify, introduce, but also to universalise specific contexts and solutions that should be implemented in daily practice. (...)

Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk

Foreign sales of books Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT leads Scientific Bookstore of Nicolaus Copernicus University in Toruń through the website: www.kopernikanska.pl Contact: www.kopernikanska.pl e-mail: ksiazki@umk.pl tel./fax +48 56 611 42 98

Książka wydana w języku angielskim.

Z wprowadzenia:

...Analizując stan/poziom refleksji nad obecną sytuacją naszego społeczeństwa realizującego życie w coraz powszechniej globalizującej się rzeczywistości, ujawniającej zarówno pozytywne aspekty tego zjawiska jak również szereg niedostatków, stwierdzamy pilną potrzebę podjęcia problematyki z zakresu możliwości zaspokajania aspiracji edukacyjnych nie tylko w strukturach instytucji szkolnych oraz świadomej i celowej implikacji kultury i sztuki w całokształcie procesu edukacji, jak również usprawniania życia i przestrzeni społecznej. Łącząc, pozornie tak odległe, obszary edukacji/oświaty i kultury/sztuki warto zauważyć, iż współczesna szkoła, będąca kluczową instytucją społeczną w codziennym życiu, jawi się obecnie jako metafora skonfliktowanego społeczeństwa, prezentując portret współczesności, ilustruje brak dialogu, trudności w porozumiewaniu się ludzi pochodzących z odmiennych środowisk i kultur, poprzez doświadczenia dzieci/młodzieży ukazuje konsekwencje globalizacji, szeregu niepokojów współczesnej wielokulturowej Europy. Analizując badawczo obszar edukacji i kultury, można dostrzec wiele wspólnych płaszczyzn. Zachowując swoją odrębność metodologiczną i teoretyczno-poznawczą obie dyscypliny/obszary w znacznej mierze warunkują się i dopełniają tworząc komplementarną strukturę użyteczną zarówno w praktyce edukacyjno-oświatowej, jak również w kreowaniu i poznawaniu przestrzeni kultury i sztuki. Współczesna rzeczywistość, bodaj jak żadna inna, wymaga współpracy wielu organizmów, instytucji, dyscyplin w procesie modelowania bezpiecznej rzeczywistości przyjaznej jednostce i społeczeństwu, przeciwdziałając tym samym szeroko pojmowanemu procesowi marginalizacji. W naszym przekonaniu najpełniej i najskuteczniej osiągnąć ów pożądany stan pomoże w praktyce edukacja wraz z zaangażowaną w ów proces kulturą/sztuką. Przedstawiając Czytelnikom niniejszą publikację mamy pełną świadomość, że prezentowane wybrane zagadnienia/aspekty nie wyczerpują wszystkich zjawisk tudzież procesów, jakże istotnych w całokształcie prowadzonych w niniejszym zakresie debat. Wszelako starałyśmy się zasygnalizować, przybliżyć, ale też upowszechnić określone konteksty i rozwiązania, które warto wprowadzić w praktykę codzienności. (...)

Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena: 33.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczoną w "Wychowaniu na co Dzień"   publikację naukową przysługują 5 punktów.
  - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism
  naukowych z dnia 21 grudnia 2012 r., cz. B, poz. 1698:   www.bip.nauka.gov.pl

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.

Reklama:
            Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
           
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt

      Copyright © weakapit.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by: RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje studio graficzne RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje